ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Κέρκυρα Κομμένο Γουβιά
Α Φ Μ : 094262534
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 29312/92/Β/93/2/95

Ισολογισμός 2011

Έκθεση ορκωτού ελεγκτή

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014
       
         
       
       
ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ©